Sao tớ làm nv đáh mải hk thấy đủ 1200 kiếm vũ, ngây phó bản ma kiếm địa ngục, ....cẩn phải đáh ải máy trong đó ms hoàn thành đủ 1200 kiếm vũ nhòe ae hướng dẩn giúp...